Mikhail Agrest

Mikhail Agrest : Nadya Serdyuk - "Condotta ell`era in ceppi" - Il Trovatore

Nadya Serdyuk, mezzo-soprano
Mikhail Agrest, conductor
Mariinsky Concert Hall, 30.09.2013