Henning Brockhaus

Henning Brockhaus : LA TRAVIATA - HENNING BROCKHAUS - ASTANA OPERA THEATER - Tatyana Vitsinskaya

with : Ekaterina Bakanova , Francesco Ivan Ciampa , Simone Piazzola , Vincenzo Costanzo , Tatyana Vitsinskaya , Bolat Yessimkhanov , Yevgeniy Chainikov

G.VERDI " LA TRAVIATA " (1 act , 3 act )
Opera Astana Kazakhstan , October 2014

Henning Brockhaus - Director
Josef Svoboda - shenography
Giancarlo Colis - costumes
Francesco Ivan Ciampa - Conductor

Ekaterina Bakanova - Violetta Valery
Alfredo Germont - Vincenzo Costanzo
Giorgio Germont - Simone Piazzola
Flora Bervoix - Tatyana Vitsinskaya
Gastone,visconte di Letorie'res - Naryl Toykenov
Il barone Douphol - Yevgeniy Chaynikov
Il dottor Grenvill - Artur Kaipkulov
Il marchese d'Obigny - Bolat Esimkhanov

Orchestra and Chorus of the Theater "Astana Opera" , Kazakhstan - choirmaster Yerzhan Dautov