Gil Shaham

Gil Shaham : Carmen Fantasia ( Gil Shaham y Claudio Abado )