Douglas Boyd

Douglas Boyd : Robison, Boyd, Thibaudet - "Wilhelm Tell (nach Rossini)" - Jules Auguste Demersseman

"Wilhelm Tell (nach Rossini)"
by Jules Auguste Demersseman

Paula Robison, flute - Doulas Boyd, oboe - Jean-Yves Thibaudet, piano

Spoleto Festival 1988
Spoleto, Italy