Ann-Helen Moen

Ann-Helen Moen : Marita Sølberg, Ann Helen Moen, "Placa l'Alma... Son d'amore", Alessandro, Handel

with : Marita Sølberg

Marita Sølberg (Rossane) and Ann Helen Moen (Lisaura) sing the duet "Placa l'Alma... Son d'amore", in act I of Alessandro from Haendel.
Al Ayre Español, Eduardo López Banzo.
Händel-Festspiele Halle, June 10 2010.